1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy LiveSolutions sp. z o.o. [ Sąd rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku KRS: 749117 ], będących pod domeną https://LiveServer.pl (zwane dalej „Stroną internetową“) celem świadczenia usług hostingowych. Adres głównego miejsca wykonywania działalności: Czerniejów 70, 23-114 Jabłonna

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma LiveSolutions sp. z o.o. z siedzibą w Czerniejów 70, 23-114 Jabłonna [ Sąd rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku KRS: 749117 ]

3. Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: bok@liveserver.pl.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (zwana dalej: „Umową“) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Ciebie Regulaminu i uiszczeniu płatności za wybrane usługi. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne z wyjątkiem imienia i nazwiska, nazwy użytkownika a także adresu e-mail, które są konieczne do świadczenia usług.

5. W związku ze świadczeniem usług, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe: a) imię i nazwisko
b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
c) numer telefonu,
d) adres e-mail.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
a) w przypadku konieczności podpisania umowy, otrzymania przez Ciebie nagrody, konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni twoje dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie
b) jeżeli korzystasz z opcji ,,płatność elektroniczna” , Administrator udostępni twoje dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności,
c) ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z nami przy organizacji szkoleń, wydarzeń.

8. Masz pełne prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych/ograniczenia przetwarzania,
f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych
g) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia Ci możliwości korzystania z usług hostingowych, przez czas jego trwania, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej - do czasu jej cofnięcia. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.

10. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów